Attributes

Ide o štylistické vlastnosti určitého objektu. Napr. atribútmi textu sú jeho veľkosť a hrúbka. Vlastnosti grafických prvkov sú napr. hrúbka…

Backup

Inak povedané záloha. Je to duplikát nejakého súboru (resp. programu, dát či operačného systému). Dostupný pre prípad, že…

Base line

Neviditeľná čiara, na ktorej akoby „sedia“ znaky písma. Súvisí s ňou pojem line spacing.

Bit Map Image

Obrázok, ktorý je tvorený bodmi, pričom každý bod predstavuje jeden bit digitálnej pamäte.

Body text

Hlavný text dokumentu, tzv. telo okrem headlineov.

Bold

Hrubšia verzia klasického písma.

Bubble jet printer

Zastarané značkové označenie atramentovej tlačiarne.

Bullet

V tlači sa jedná o grafický symbol, väčšinou vo forme veľkej bodky, ktorá označuje začiatok nového odstavca. Má upútať pozornosť…

Byte

Jeden bajt je 8 bitov. Kapacita počítačov (ROM a RAM) a diskov je väčšinou udávaná v kilobajtoch (1024 bajtov), megabajtoch či…

Caption

Text, ktorý je umiestnený pod ilustračným materiálom. Má popisnú funkciu.

Character

Symbol (znak), ktorý je súčasťou systému využívaného pri písaní. Väčšina znakových sád západných jazykov pozostáva z písmen A až Z,…

Clip-art

Obrázky rôzneho využitia, ktoré sú dostupné v rámci knižníc. Slúžia na dokresľovanie textu. Zvyčajne sa k nim nevzťahujú žiadne autorské…

Copyright

Výhradné právo na reprodukovanie, predaj, či vyhotovovanie kópií alebo distribúciu konkrétnej kreatívnej činnosti. Objektom takejto ochrany býva výtvarné…

Crop

Orezanie okrajov objektu tak, aby daný objekt zapadol do určeného miesta v dokumente, príp., aby sa zvýraznila určitá jeho…

Cut

Tzv. vyrezanie. V praxi to znamená prenos objektu z jedného súboru do clipboardu, odkiaľ je ho možné prilepiť do iného…

Default

Automaticky zvolená možnosť v nastavení.

Descender

Najnižší bod písmen (napr. g, j, p, q), ktorý presahuje baseline alebo riadok.

Dot matrix

Tento pojem sa vzťahuje najmä na výstupné zariadenia (napr. tlačiarne a monitory), ktoré pomocou bodov vykreslia jednotlivé znaky či…

Dpi

(Dots per inch) Rozlíšenie monitoru či tlačiarne. Zariadenia s vysokým rozlíšením majú obvykle hodnoty aspoň 1000 dpi. Laserové tlačiarne…

Draft

Predbežný layout strany, dokumentu, či publikácie. Môže označovať i úroveň kvality tlače. Podľa zákonitostí dot matrixu znamená takéto nastavenie…

Drop cap

Zväčšená kapitálka použité na začiatku odstavca. Zvyčajne zaberá dva alebo viac riadkov body textu, má uvádzaciu funkciu.

Element

Ide o  prvok layoutu, ktorý má určitý význam. Môže to byť napr. headline, podnadpis, hlavný text, ilustračný materiál,…

Em

Jednotka veľkosti, kedy je udávateľom hodnoty najširšie písmeno celého fontu (väčšinou veľke M). Ak je teda M široké…

Embedding

Proces importovania všetkých potrebných dát na vytvorenie vizuálu či písma. Je to kontrast k linkovaniu súborov a písem.

En

Jednotka veľkosti, ktorej hodnota sa rovná polovici em.

EPS

Tzv. encapsulated postscript. Univerzálny typ súboru, ktorý je využívaný pri posielaní dokumentov do tlačiarní.

Expanded

Písmo, ktoré bolo rozšírené bez viditeľného zvýšenia hodnoty hrúbky.

Extended

Písmo, ktorého písmená boli vertikálne vytiahnuté zatiaľ, čo si zachovali svoju pôvodnú výšku.

Family

Všetky typy a štýly jedného fontu. Dizajn je väčšinou rovnaký pri jednotlivých druhoch, ale odlišujú sa vlastnosťami (hrúbkou, šírkou…

Fixed pitch

Písmo, ktoré má rovnaké hodnoty medziznakových medzier pre každé písmeno. Napr. Courier.

Font

Kompletná kolekcia písmen, interpunkcie, čísel ako aj špeciálnych znakov, ktoré spája určitá jednotná úprava (veľkosť, štýl. hrúbka). V súčasnosti…

Footer

Informácia, ktorá sa objaví na dolnom okraji každej stránky (za okrajom) dokumentu. Napr. číslo strany. S týmto pojmom sa…

Format

Spôsob, akým je daný súbor uložený. Rôzne programy využívajú rôzne spôsoby ukladania rovnakých informácií.

Glyph

Tvar v rámci fontu, ktorý má predstavovať konkrétny znak na obrazovke či papieri.

Gothic

V tomto slova zmysle znamená označenie Gothic bezpätkové písmo s písmenami s rovnakou hrúbkou (napr. Letter Gothic). Jednotlivé znaky sú si…

Gutter

Označenie priestoru medzi dvomi stranami (vnútorné okraje). Zvykne sa ním označovať i priestor medzi dvoma stĺpmi (pozri alley).

Header

Jeden či viac riadkov na začiatku textového útvaru, ktorý sa zobrazuje na vrchu strany.

Headline

Otváracia titulok (veta či tvrdenie), ktoré je veľkostne odlišn od zvyšku textu v rámci layoutu. Má za cieľ získať…

Hyphenation zone

Miesto na konci riadku, kde je možné rozdeliť slovo pomlčkou (resp. umožňuje použiť spojovníkom).

Ideograph

Tzv. ideogram. Jedná sa o spojenie dvoch piktogramových, pričom vznikne určitý hlbší význam (koncept).

Initial cap

Veľké písmená, často ornamentálnych tvarov, ktoré sa nachádzajú na začiatku odstavca, či kapitoly. V minulosti boli považované za umenie…

Italics

Štýl písma s mierne naklonenými znakmi. Hodí sa pre citácie, či iné špeciálne časti textu. Prvý takýto štýl pochádza…

Kerning

Ide o nastavenie medzier medzi jednotlivými znakmi konkrétneho písma. Označuje sa aj ako „Letter Spacing“ (medziznakové medzery). Je to…

Kicker

Krátke, podčiarknuté tvrdenie ktoré uvádza headline. Nazýva sa aj teaser.

Leading

Označuje hodnotu zvislého priestoru medzi riadkami textu. Konkrétne je to vzdialenosť od baselineu jedného riadku k baselineu druhého riadku,…

Left justified

Text, ktorý je zarovnaný k pravému okraju. Nazýva sa aj „flush left“.

Legibility

Pod týmto pojmom rozumieme to, ako ľahko sa čitateľov daný text číta. Túto skutočnosť bližšie ovplyvňuje napr. tón…

Ligated

Druh písma, ktorého jednotlivé znaky sú prepojené. Dvojice písmen ako napr. „fi“ či „al“ môžu byť spojené v niektorých…

Logo

Jedinečný grafický dizajn kombinujúci písmo a vizuálne prvky, ktorého primárnou úlohou je zabezpečiť identifikáciu spoločnosti, ktorú reprezentuje. Obvykle býva…

Logotype

Jedná sa o písmo, ktoré je použité v logu.

Lowercase

Znaky konkrétneho fontu, ktoré sú malé. Tento termín je odvodený od skutočnosti, že v minulosti boli malé písmená uložené…

Margin marker

Symbol na pravítku, ktorý slúži na určenie ľavých a pravých okrajov pre text v textovom editore.

Metrics

Informácie o písme ako napr. vrchný a spodný okraj znaku, šírka a kerning.

Monospaced fonts

Rovnako ako znaky napísané na stroji, aj tieto druhy písma majú všetky písmená sádzané s rovnakou medziznakovou medzerou. Takéto…

Oblique

Verzia fontu, ktorej znaky sú naklonené do pravej strany bez toho, aby sa zmenil celkový dizajn jednotlivých písmen.…

Orphan line

Jeden riadok odstavca na vrchu strany či stĺpca.

Outline font

Písmo, ktoré je vytvorené z farebných obrysov na bielom povrchu, vďaka čomu rozoznávame jeho jednotlivé znaky. Obvykle sú písmená…

Overprinting

Ide o techniku tlače farby na inú farbu namiesto úplného prekrytia farby pozadia.

Paragraph tags

Označenia štýlov v konkrétnom textovom dokumente, ktoré zostanú zachované po vložení súboru do Pagemaker dokumentu.

Pica

Jednotka veľkosti, ktorá sa rovná jednej šestine palca. Jedna pica má dvanásť bodov. Jeden palec je 6 jednotiek…

Pictography

Symbol znázorňujúci určitý objekt (podstatné meno).

Pitch

Označuje množstvo vodorovného priestoru použitého pre každé písmeno fontu s fixnou šírkou. Vyjadruje sa bežne v jednotkách znak na palec…

Pixel

Pod touto notoricky známym pojmom sa skrýva skratka „picture element“. Ide o štvorcové body, ktoré sú najmenšími jednotkami, ktoré…

Point

Jednotka veľkosti, ktorou obvykle meriame veľkosť písma. Je to približne 1/72“ (0,013837 palca).

Point size

Výška písma. Základný systém merania veľkosti písiem bol vytvorený Pierrom Fournier le Jeuneom v roku 1737. V období tlače z kovových…

PostScript

Popisný jazyk stránok Adobe System. Softvér ako napr. Macromedia FreeHand či Adobe Illustrator využívajú tento jazyk pre tvorbu…

Printer Font

Písmo, ktoré je možné stiahnuť do tlačiarne, kde je potom uložené v pamäti či na pevnom disku.

Proportional spacing

Druh medziznakových medzier, ktoré sa pri jednotlivých znakoch líšia.

Proportionally spaced type

Font, ktorého znaky majú rozdielnu šírku v závislosti od prvkov konkrétneho písmena. Ide o protiklad tzv. „monospaced type“.

Pull quotes

Krátke výňatky z celkového textu, ktoré sú zväčšené alebo aj oddelené od zvyšku článku čiarami či rámikmi. Slúžia na…

Ragged

Nerovnomerné zarovnanie riadkov. Opakom tohto termínu je pojem „flush“. Blok textu možno formátovať tak, aby bol na jednom…

Rasterization

Proces konverzie kriviek do bitmapy.

Readability

Celková miera čitateľnosti textu pri konkrétnom rozmiestnení v stĺpci.

Rebus

Využitie obrázkov či piktogramov tak, aby spolu predstavovali slabiky slova.

Recto

Pravá strana na dvojstrane v layoute. Ľavá strana sa nazýva Verso.

Rendering

Vykresľovanie rastrovaných pixelov na displeji monitora. Zahŕňa grafické elementy aj text. Nazýva sa i rasterizácia.

Resonance

Celkový feeling, tón, ktorý dané písmo má. Na základe asociácií, ktoré s ním pre každého z nás súvisia, rozlišujeme napr.…

Reverse type

Je to spôsob kombinovania farby pozadia a farby textu, kedy je pozadie tmavé a naopak znaky textu sú biele. Týmto sa…

Right justified

Písmo ktoré je zarovnané k pravému okraju. Označuje sa aj ako „flush right“.

RIP

Raster Image Processor. Konvertuje texty a grafiku do rastrovaných obrázkov, ktoré sa využívajú ako východisko pre tlač.

Roman

Na platforme Macintosh sa nazýva „Plain“, čo vyjadruje skutočnosť, že toto písmo nemá žiaden štýl, ktorý by ho…

Sans serif

Písmo, ktorého znaky neobsahujú pätky. Príklad za všetky – Helvetica. Viac sa hodí do headlineov, než na bloky…

Screen font

Druh písma, ktoré sa využíva na texty veľkých rozmerov, častokrát obrazovkovej veľkosti (screen, resp. display size – odtiaľ…

Script

Jednotlivé písmená takéhoto typu písma sú spojené. Nejde pritom o kurzívu, kedy znaky nie sú prepojené. Pri scripte si…

Serif

Malé, zakončujúce ťahy na okrajových častiach znakov písma. Vďaka nim sa takéto fonty využívajú prevažne pri blokoch textu,…

Serif type

Písmo, ktoré obsahuje serify na zakončeniach znakov. Napríklad Times New Roman.

Set-width

Šírka písmena a priestoru, ktorý ho tesne obopína. Tento priestor pomáha definovať umiestnenie riadku textu v celom bloku. Niektoré programy…

Sidebars

Texty na okrajoch dokumentu, ktoré obsahujú o materiáloch, ktoré sa hlavného textu týkajú, ale nie sú jeho priamou súčasťou.

Slant

Označuje uhol znakov daného písma. Na základe tejto špecifikácie rozlišujeme italic (s náklonom) a roman (bez náklonu).

Slug

Riadok textu vytvorený z jedného kusu kovového odliatku v linotype. Môže označovať i kovové pásy vkladané medzi riadky pri letterpress tlači,…

Soft font

Písmo, ktoré sa nachádza na harddisku počítača a je odoslané do tlačiarne v prípade potreby.

Spacing

Množstvo nevyužitého priestoru, ktorý existuje medzi slovami, písmenami a riadkami textu. Poskytuje možnosť ako sa vyhnúť presahom a zvýšiť celkovú…

Spread

Tento pojem označuje protiľahlé strany – párne vľavo (verso) a nepárne na pravej strane (recto).

Spur

Zakončujúci ťah na určitom znaku. Ako napríklad ten horizontálny na písmene „G“.

Square serif

Pôvodne vytvorený ešte v devätnástom storočí. Písma tohto typu majú pätky štvorcového tvaru. Zvykne sa nazývať aj „slab serif“…

Standoff

Vzdialenosť medzi okrajom grafiky a jej hranice. Určuje ako blízko bude okolo nej obtekať text.

Stem

Zvislá časť určitého znaku.

Stet

Korektorská značka, ktorá sa znamená, že ňou označené slovo či úsek textu, ktorý bol pôvodne určený na zmazaný,…

Stress

Vertikálny, horizontálny alebo diagonálny dôraz na ťah v určitom písmene.

Stretched text

Rozšírenie samotných znakov písma, nie medziznakových medzier medzi nimi.

Style

Súbor informácií o formátovaní, ktoré sú použité v rámci odseku a slúžia na jeho preformátovanie podľa týchto špecifikácií.

Style sheet

Zoznam všetkých štýlov, ktoré boli použité v určitej publikácii.

Subhead

Ide o podtitulok, ktorý sa spravidla nachádza pod hlavným headlineom a býva o niečo menší, než tento hlavný nadpis. Pojmom „subhead“…

Substrate

Materiál, z ktorého je vyrobený nosič komunikátu (napr. kameň, papier, pergamen, mramor a i.)

Swash capitals

Veľké písmená, ktoré majú pridané ozdobné prvky. Pôvodne boli navrhnuté pre použitie s kurzívou.

Tab (stop)

Je umiestnený pozdĺž vodorovného pravítka, ktorý ukazuje kde sa bude nachádzať text.

Tab marker

Malé znaky, ktoré  môžeme násjť na pravítkach v programoch na úpravu textu. Slúžia na definovanie intervalov tabulatúry (tzv. „tab…

Tail

Spodný „previs“ určitého znaku. Napr. nožička pri písmene „Q“.

Terminals

Ide o spôsob ukončenia určitých písmen, ako napríklad „f“, „j“, „y“, „r“, alebo „a“. Nie je to však to…

Text

Hlavný blok textu v dokumente (tiež sa nazýva body, copy, resp. body copy).

Text box

Priestor obdĺžnikového tvaru, v rámci ktorého je možné vkladať text.

Text cursor

Nazývaný aj insertion point. Ide o to „I“, ktoré bliká, keď píšeme text.

Text face

Zvyčajne sa toto označenie týka pätkových písiem vo veľkosti od 9 do 12 bodov. Vďaka tomu sú vo…

Text wrap

Funkcia, ktorá spôsobuje, že slovo, ktoré sa už do konkrétneho riadku nezmestí, je umiestnené na začiatok toho nasledujúceho.…

Thin space

Priestor, ktorý je jednou pätinou en space.

Threaded text

Bloky textu, ktoré sú spojené v rámci stĺpcov na strane a medzi stranami od začiatku do konca konkrétneho úseku. Umožňuje…

Track kerning

Nastavenie medziznakových medzier písmen pri textovom bloku.

Tracking

Celková hodnota medziznakových medzier písmen v texte. Tracking sa využíva pri zužovaní alebo rozširovaní konkrétneho textu. Niektoré programy disponujú…

Transient font

Písmo, ktoré sa uchováva v pamäti tlačiarne po dobu, kým sa nedokončí tlač dokumentu, ktoré toto písmo obsahuje.

Transitional

Štýl písma, ktorý je typický svojimi odchýlkami v ťahoch. Máme na mysli odlišnosti v hrúbke, napojení pätiek, či vizuálnom kontraste.…

True Type

Formát písma vyvinutý Appleom (s využitím na systéme 7). Neskôr bol prevzatý Microsoftom na využitie v grafických rozhraniach Windowsu. Tento…

Typeface

Sada znakov, ktorá má určité spoločné charakteristiky, ako napríklad hrúbku ťahov jednotlivých línií, či prítomnosť, resp. neprítomnosť pätiek.…

Typestyle

Variácia v rámci typu písma. Poznáme napr. Regular, Bold, Italic, Underline, Outline či Shadow, ktoré je možno nájsť v ponuke…

Typography

Typografia sa zaoberá skúmaním a procesom tvorby písiem.

Uppercase

Veľké písmeno v rámci písma. V minulosti sa nazývali aj ako majuscules. Tieto písmená sa nachádzali v horných zásuvkách tlačiarenského stroja.…

Verso

Stránka v dokumente, ktorá sa nachádza po našej ľavej ruke. Pravá stránka sa nazýva Recto.

Weight

Miera hrúbky ťahov v rámci znaku. Rozdielne hodnoty sa zvyknú nazývať aj Demibold, Light alebo Bold. Niektoré rodiny písiem…

Widow line

Jeden riadok odseku na spodku strany či stĺpca.

Width

Na základe tejto hodnoty rozlišujeme, či je určité písmo rozšírené alebo stlačené vo vodorovnej línii. Varianty: Condensed, Normal…

Word processing programe

Softvér, ktorý slúži na tvorbu, úpravu a tlač dokumentov obsahujúcich text.

Word spacing

V rámci riadku táto hodnota udáva, aké množstvo priestoru bude medzi jednotlivými slovami. Môže sa líšiť v závislosti od dĺžky…

Word wrap

Slovo v riadku, ktoré sa automaticky posúva o riadok nižšie, keď je dosiahnutý pravý okraj textového bloku.

WYSIWYG

What You See Is What You Get. Takýto názov má relatívne presný náhľad dokumentu na obrazovke.

X line

Čiara, ktorá označuje vrchol malých písmen typu x, ktoré neobsahujú presahy. Ide o vrchnú hranicu X-height.

X-height

Výška malých písmen ako napr. x, ktoré nemajú časti presahujúce riadok navrchu či naspodku. Malé x sa zároveň…