Roman

Na platforme Macintosh sa nazýva „Plain“, čo vyjadruje skutočnosť, že toto písmo nemá žiaden štýl, ktorý by ho bližšie kategorizoval (ako napr. italic, bold, bold italic a i.). Ide o vzpriamený font, malej i väčšej hrúbky, obvykle serif. Inšpiráciou sú v tomto prípade (okrem iného aj) nápisy na Trajánových stĺpoch v Ríme.