Descender

Najnižší bod písmen (napr. g, j, p, q), ktorý presahuje baseline alebo riadok.