Subhead

Ide o podtitulok, ktorý sa spravidla nachádza pod hlavným headlineom a býva o niečo menší, než tento hlavný nadpis. Pojmom „subhead“ sa môže označovať aj krátky titulok v rámci dlhého bloku textu, ktorý slúži na jeho optické predelenie. Rovnako býva veľkostne odlíšený (zvyčajne väčší ako zvyšok textu).