Ben Nathan

Zveme vás na závě­reč­nou před­nášku v rámci cyklu de.sign, která se usku­teční 18. lis­to­padu v Praze od 19.00 v Goethe Insti­tutu a 19. lis­to­padu od 18.00 v Inku­bá­toru Před­lice v Ústí nad Labem. Ten­to­krát bude hos­tem izra­el­ský typo­graf a desig­nér Ben Nathan.

Ben Nathan je vyni­ka­jící izra­el­ský typo­graf, který za jedno ze svých písem nedávno zís­kal pres­tižní oce­nění TDC excellence in type design. Kromě tvorby písma se věnuje navr­ho­vání tis­ko­vin nebo webo­vých strá­nek pro nej­růz­nější neziskové a kul­turní orga­ni­zace. Mezi jeho pro­jekty patří např. replika nápisu s desa­te­rem na kamen­ných des­kách v syna­goze v Českém Krumlově.

ben-300x300

Ben Nathan je absol­ven­tem jeruza­lém­ské Aka­de­mie umění a designu Bez­a­lel. Mezi jeho pro­jekty také patří např. spo­lu­práce při rekon­strukci syna­gogy v Českém Krumlově, pro kte­rou navrhl repliku nápisu s 10 při­ká­zá­ními na kamen­ných des­kách. Kom­pletní port­fo­lio najdete na www.hafontia.com.

Shabtai-730x1024 ben_nathan_3-723x1024 hafontia1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť