Vyhlásenie verejnej súťaže na vypracovanie návrhu “Loga” Banská Bystrica Európske mesto športu 2017

Mesto Banská Bystrica vyhlasuje podľa §847 Občianskeho zákonníka (zákon č.40/1964 Zb. v platnom znení) verejnú súťaž na vytvorenie loga: Banská Bystrica Európske mesto športu 2017.

Asociácia európskych miest športu (ACES Europe) podporovaná Európskou komisiou sa svojim programom usiluje o podporu športu medzi všetkými občanmi Európskej únie. Získať titul Európske mesto športu znamená pre Banskú Bystricu medzinárodné uznanie, zviditeľnenie mesta, zaradenie mesta do najväčšej siete miest športu v Európe a zdieľanie skúseností medzi jej členmi. Mesto Banská Bystrica kandiduje na zisk titulu – európske mesto športu 2017 a pre dosiahnutie tohto cieľa v oblasti propagácie a rozvoja športu je potrebné preniknúť do povedomia verejnosti modernou symbolikou – vytvorením loga.

Vyhlasovateľ súťaže:
MESTO BANSKÁ BYSTRICA,
zastúpené Jánom Noskom – primátorom mesta
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 00 313 271
DIČ: 2020451587

Predmet súťaže:
Predmetom súťaže je vytvorenie loga v dvoch verziách, ktoré sa budú používať počas kandidatúry mesta a v období po získaní titulu:
1. Banská Bystrica – kandidát na Európske mesto športu 2017
2. Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017

Typ súťaže:
Ide o verejnú súťaž vypísanú podľa §847 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci občania SR bez ohľadu na profesijné vzdelanie, fyzické osoby žijúce na Slovensku alebo právnické osoby registrované na Slovensku. Účasť je bezplatná.

Požiadavky na logo:
Logo v prvej verzii bude slúžiť pre časovo ohraničené obdobie kandidatúry a v druhej verzii po získaní titulu Európske mesto športu. Logo má byť univerzálnym znakom používaným tak v oficiálnom, ako aj neoficiálnom styku na dokumentoch, webovej stránke, sociálnych sieťach, tlačovinách, na všetkých športových podujatiach podporovaných mestom, na reklamných plochách kandidatúry. Logo má mať moderný charakter s dôrazom na jednoduchú identifikáciu ako aj grafickú interpretáciu. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vyhlasovateľ súťaže, členovia poroty a ich rodinní príslušníci. Do súťaže môžu byť prihlásené iba také návrhy, ktorých autorské práva vlastní prihlasovateľ a zároveň neporušujú autorské práva iných autorov. Ak vyhlasovateľ súťaže zistí, že boli porušené autorské práva iných osôb, vyhradzuje si právo vyradiť zo súťaže takýto podaný návrh.

Obsah návrhu:
Grafický návrh loga musí byť vypracovaný v dvoch vyhotoveniach. Návrhy musia byť prezentované formou tlače na výtlačok papiera A3 formátu s vyššou gramážou a to vo farebnej aj čiernobielej verzii. Nie je stanovená povinná farebnosť nového loga, logo sa má niesť v duchu športovej tematiky alebo s využitím charakteristických prvkov mesta. Navrhnuté LOGO musí byť jednoznačne identifikovateľný grafický výraz použiteľný samostatne ako aj v aliancii s textom v dvoch verziách:
1. Banská Bystrica – kandidát na Európske mesto športu 2017
2. Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017

Obidve verzie návrhu musia byť spracované v dvoch rozmerových alternatívach:
väčšia alternatíva v rozmeroch 15 x 15 cm
menšia alternatíva v rozmeroch 2 x 2 cm

Návrhy musia byť odovzdané aj v digitálnej forme na CD nosiči. Akceptovanou formou digitalizácie je grafický rastrový formát (JPG, TIFF), alebo formát PDF v minimálnom rozlíšení 300 dpi.

Súčasťou návrhu loga musí byť jeho krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu. V rámci návrhu je potrebné definovať základné a doplnkové farby podľa vzorkovníka PANTONE, v stupnici CMYK, RGB, HTML, RAL. Predmetom hodnotenia je taktiež kvalita spracovania logotypu na určených druhoch tlačovín, reklamných predmetoch a elektronických mobilných zariadeniach. Tlačovinami sú plagát, vizitka, hlavičkový papier. Reklamnými predmetmi je pero, CD nosič vrátane obalu, tričko, pohár. Reklamné predmety, resp. tlačoviny nie je potrebné doložiť. Postačí foto-dokumentácia, resp. vizualizácia ako súčasť návrhu v tlačenej forme.

Organizácia súťaže
1. Súťaž bude riešená dvojkolovo. Každý z prihlásených subjektov môže do súťaže predložiť najviac dva kompletné návrhy (dve verzie loga v dvoch rozmeroch). Návrh je potrebné podať v zalepenej obálke A3, v dvoch vyhotoveniach. Pre identifikáciu je potrebné odovzdať druhú zalepenú obálku vo formáte A5 s identifikačnými údajmi spracovateľa návrhu (meno, priezvisko, adresa, mailová adresa a telefónne číslo). Druhá obálka bude vložená do prvej obálky.
2. Odborná porota vyberie z prijatých návrhov v prvom kole desať, ktoré postúpia do druhého kola. Základným kritériom hodnotenia kvality súťažných návrhov je originalita a inovatívnosť kreatívneho nápadu. Ďalšími kritériami sú významová zrozumiteľnosť, jednoduchá farebná a čiernobiela reprodukovateľnosť a zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zmene veľkosti loga. Ďalej splnenie obsahových požiadaviek ako aj kvalita realizácie aplikácie loga na určených tlačovinách a reklamných predmetoch.
3. Odborná porota verejnej súťaže určí víťazný návrh. Vyhodnotenie verejnej súťaže uskutoční vyhlasovateľ do 15. októbra 2015
4. Vyhlásenie výsledkov verejnej súťaže uskutoční vyhlasovateľ najneskôr do 30. októbra 2015. Víťazný návrh bude zverejnený v tlači, na webovej stránke mesta a na stránke kandidatúry mesta Banská Bystrica – EMŠ 2017.
5. Súťažné návrhy musia byť doručené do termínu uzávierky v zalepenej obálke s označením „Súťaž – neotvárať – LOGO EMŠ 2017“ poštou alebo osobne na adresu:

MESTO BANSKÁ BYSTRICA,
KLIENTSKE CENTRUM
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Posudzovanie súťažných návrhov
Všetky doručené návrhy budú predmetom hodnotenia odbornej poroty. Odborná porota bude delegovaná primátorom mesta Banská Bystrica zo zamestnancov mesta a odborníkov. Mesto si vyhradzuje právo ustanoviť náhradníkov pre prípad neúčasti delegovaných členov poroty.

Odmena
Víťazný návrh bude odmenený finančnou odmenou. Finančná čiastka bude víťazovi vyplatená do 30 dní od uzavretia licenčnej zmluvy. Odmena pre víťazný návrh: 1 000,- Euro

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nevyhodnotiť žiadny návrh ako víťazný alebo súťaž zrušiť a vypísať nové kolo súťaže.

Termín doručenia návrhov – uzávierka súťaže
Do 30. septembra 2015 (rozhoduje pečiatka odovzdania). Návrhy doručené po tomto termíne nebudú prijaté.

Záverečné ustanovenia
Odstúpenie autorských práv v prospech Mesta Banská Bystrica bude riešené licenčnou zmluvou s víťazom súťaže. V licenčnej zmluve víťaz udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie súťažného návrhu udelením výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským zákonom.

Informácie – kontakt
Ing. Dagmar Rajčanová
projektová manažérka
tel. +421 48 4330572
e-mail: ems2017@banskabystrica.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Mimi a Líza vo vysielaní RTVS

Minulý rok zaznamenal veľký úspech nový rozprávkový projekt Mimi a Líza. Dve neobyčajné kamarátky sú späť. Rozhlas a televízia Slovenska…