Žilinská univerzita hľadá nový vizuálny štýl

Univerzita vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž návrhov na logo a vizuálny štýl, ktorý sa stane základom pre komunikačnú stratégiu a prezentáciu inštitúcie.

Základné info

Predmetom súťaže je návrh nového loga a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Pre prezentáciu univerzity ako modernej vzdelávacej inštitúcie a jej aktivít je potrebné vytvoriť značku – logo/rozpoznávací prvok, ktorý bude jednotný vo všetkých online kanáloch, tlačených materiáloch. Vizuálny štýl bude používaný na komunikáciu v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí. Nové logo nesmie využívať prvky súčasného loga Žilinskej univerzity v Žiline.

Uzávierka prihlášok: 29. mája 2020 do 12:00

Vyhodnotenie súťaže: najneskôr do 30. júna 2020

Cena: maximálna hodnota zákazky je stanovená na 5000 €

Komisia vyberie do 2. kola 5 uchádzačov, ktorí budú odmenení skicovným vo výške 250 €, resp. o skicovné môže požiadať ten, kto má referenciu v oblasti min. 10 rokov a preukáže min. 3 úspešne realizované logá.

Čo musia obsahovať návrhy:

  • definícia a filozofia logotypu
  • farebné variácie logotypu (pozitív / negatív)
  • minimálne veľkosti a konvencie umiestnenia logotypu, riešenie 3D verzie
  • typografiu
  • logá 7 fakúlt: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Stavebná fakulta, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta humanitných vied (variácie s názvom a bez názvu fakulty). Logá fakúlt budú len farebnou variáciou hlavného loga univerzity. Vzorkovník fakultných farieb je k dispozícii v manuáli jednotného vizuálneho štýlu UNIZA.
  • pravidlá pre umiestňovanie logotypu

K vypracovanému zadaniu je potrebné pripojiť tieto prílohy:

• prihláška do zadávania zákazky
• vyhlásenie účastníka o autorstve predložených návrhov
• informácia o spracúvaní osobných údajov
• portfólio prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (ukážku prác alebo link s portfóliom).

Podmienky zaradenia a prihlasovanie do súťaže

Kompletné súťažné návrhy je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu sutaz.logo@uniza.sk v lehote na predloženie návrhov (29. máj 2020 do 12:00). Prenos správ na uvedenú e-mailovú adresu je obmedzený na 18 MB.

Prihlášku do súťaže spolu s vyhlásením účastníka o autorstve a informáciou o ochrane osobných údajov je potrebné poslať vytlačenú a podpísanú na adresu vyhlasovateľa súťaže. Podpisom a zaslaním prihlášky účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, so spôsobom prezentácie a vystavenia a s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných procesov.Autor víťazného návrhu súhlasí s výhradným právom vyhlasovateľa na používanie tohto návrhu po dobu trvania autorskoprávnej ochrany.

S autorom víťazného návrhu bude uzatvorená zmluva o dielo spolu s licenčnou zmluvou. Jeden autor môže prihlásiť maximálne 2 súťažné návrhy. Bez splnenia súťažných podmienok nemôže byť vypracované súťažné zadanie zaradené do súťaže. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odvolať súťaž v prípade, ak komisia nevyberie ani jeden z predložených návrhov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Vytvorte návrh muralu pre Záhorskú knižnicu

Súťaž je určená pre profesionálnych výtvarníkov, ilustrátorov, grafikov. Víťazný návrh sa bude nachádzať na fasáde budovy Záhorskej knižnice.
pokračovanie článku

Fonty zadarmo – 11. časť

Nová časť seriálu o písmach zdarma a v nej opäť pár pekných fontov. Dnes aj s textúrou, pretože… niekedy jednoducho treba byť…