Žilinská univerzita hľadá nový vizuálny štýl

Univerzita vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž návrhov na logo a vizuálny štýl, ktorý sa stane základom pre komunikačnú stratégiu a prezentáciu inštitúcie.

Základné info

Predmetom súťaže je návrh nového loga a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Pre prezentáciu univerzity ako modernej vzdelávacej inštitúcie a jej aktivít je potrebné vytvoriť značku – logo/rozpoznávací prvok, ktorý bude jednotný vo všetkých online kanáloch, tlačených materiáloch. Vizuálny štýl bude používaný na komunikáciu v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí. Nové logo nesmie využívať prvky súčasného loga Žilinskej univerzity v Žiline.

Uzávierka prihlášok: 29. mája 2020 do 12:00

Vyhodnotenie súťaže: najneskôr do 30. júna 2020

Cena: maximálna hodnota zákazky je stanovená na 5000 €

Komisia vyberie do 2. kola 5 uchádzačov, ktorí budú odmenení skicovným vo výške 250 €, resp. o skicovné môže požiadať ten, kto má referenciu v oblasti min. 10 rokov a preukáže min. 3 úspešne realizované logá.

Čo musia obsahovať návrhy:

  • definícia a filozofia logotypu
  • farebné variácie logotypu (pozitív / negatív)
  • minimálne veľkosti a konvencie umiestnenia logotypu, riešenie 3D verzie
  • typografiu
  • logá 7 fakúlt: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Stavebná fakulta, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta humanitných vied (variácie s názvom a bez názvu fakulty). Logá fakúlt budú len farebnou variáciou hlavného loga univerzity. Vzorkovník fakultných farieb je k dispozícii v manuáli jednotného vizuálneho štýlu UNIZA.
  • pravidlá pre umiestňovanie logotypu

K vypracovanému zadaniu je potrebné pripojiť tieto prílohy:

• prihláška do zadávania zákazky
• vyhlásenie účastníka o autorstve predložených návrhov
• informácia o spracúvaní osobných údajov
• portfólio prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (ukážku prác alebo link s portfóliom).

Podmienky zaradenia a prihlasovanie do súťaže

Kompletné súťažné návrhy je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu [email protected] v lehote na predloženie návrhov (29. máj 2020 do 12:00). Prenos správ na uvedenú e-mailovú adresu je obmedzený na 18 MB.

Prihlášku do súťaže spolu s vyhlásením účastníka o autorstve a informáciou o ochrane osobných údajov je potrebné poslať vytlačenú a podpísanú na adresu vyhlasovateľa súťaže. Podpisom a zaslaním prihlášky účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, so spôsobom prezentácie a vystavenia a s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných procesov.Autor víťazného návrhu súhlasí s výhradným právom vyhlasovateľa na používanie tohto návrhu po dobu trvania autorskoprávnej ochrany.

S autorom víťazného návrhu bude uzatvorená zmluva o dielo spolu s licenčnou zmluvou. Jeden autor môže prihlásiť maximálne 2 súťažné návrhy. Bez splnenia súťažných podmienok nemôže byť vypracované súťažné zadanie zaradené do súťaže. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odvolať súťaž v prípade, ak komisia nevyberie ani jeden z predložených návrhov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Minimalistické postery Londýnskeho metra

Kreatívci zo spoločnosti M&C Saatchi  mesiace spolupracovali s umelcom Robom Baileym na sérii živých ilustrovaných posterov pre Transport for London…