Čtvrtý host: Danné Ojeda

Posled­ním hos­tem před­náš­ko­vého cyklu de.sign bude Danné Ojeda, nizozemsko-kubánská ilu­strá­torka, která vystoupí 10. lis­to­padu v 11.00 na Fakultě designu a umění Ladi­slava Sut­nara v Plzni a 11. lis­to­padu 2015 od 19 hodin v Insti­tutu Cervan­tes v Praze.

wordpress-header2015b

Danné Ojeda ve své tvorbě kom­bi­nuje umění, komu­ni­kační design a teo­rii. Ve své kre­a­tivní práci se sou­středí zejména na design knih a umě­lec­kých výstav. Pou­žívá jed­no­du­ché gra­fické prvky, ráda vyu­žívá k ilu­stro­vání papír. Danné působí jako člen redakční rady časo­pisu Jour­nal of Design, který vydává ico-D (Ico­grada) a od roku 2008 také jako Assistant Pro­fes­sor na School of Art, Design & Media na Nanyang Tech­no­lo­gi­cal Uni­ver­sity v Sin­ga­poru. V sou­časné době je dok­to­rand­kou pro­gramu „PhdArts“ nizo­zem­ských uni­ver­zit v Lei­denu a v Haagu. Danné se účast­nila post­gra­du­ál­ního stu­dij­ního pro­gramu UNESCOna Jan van Eyck Aca­demy v Maast­richtu. Za svou práci zís­kala řadu mezi­ná­rod­ních desig­nér­ských oce­nění, jako je Red Dot 2010, na Sin­ga­pore Design Awards 2012 nebo ARTBOOKS WANTED 2013. Danné má nizo­zem­ské a kubán­ské občanství.

Před­nášky budou v ang­lič­tině s tlu­mo­če­ním do češtiny; vstup na před­nášky je zdarma.

 

Cyk­lus de.sign je spo­leč­ným pro­jek­tem Goethe Insti­tutu, Insti­tutu Cervan­tes, Vel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ského krá­lov­ství a Vel­vy­sla­nec­tví státu Izrael. Zámě­rem cyklu je před­sta­vit pro­střed­nic­tvím před­ná­šek českému pub­liku každý rok čtyři výrazné osob­nosti gra­fic­kého designu. Před­nášky, které se konají v Praze a dal­ších uni­ver­zit­ních měs­tech České repub­liky, se zabý­vají pro­mě­nami oboru na počátku 21. sto­letí, vzta­hem designu a umění a tím, jak mohou gra­fičtí desig­néři ovliv­ňo­vat svět. Kurá­to­rem pro­jektu je letos Lud­mila Favar­dinEdi­tion Lidu, která se zamě­řila na feno­mén sou­časné ilustrace.

Pridaj komentár


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Pergamen má dva shortlisty na Pentawards

Prestížna dizajnérska súťaž zverejnila výber prác pre finálne posúdenie. Trnavské štúdio má na shortliste hneď dve práce.