Čtvrtý host: Danné Ojeda

the path to modernity d ojeda 1024x587 800x459 - Čtvrtý host: Danné Ojeda

Posled­ním hos­tem před­náš­ko­vého cyklu de.sign bude Danné Ojeda, nizozemsko-kubánská ilu­strá­torka, která vystoupí 10. lis­to­padu v 11.00 na Fakultě designu a umění Ladi­slava Sut­nara v Plzni a 11. lis­to­padu 2015 od 19 hodin v Insti­tutu Cervan­tes v Praze.

wordpress header2015b 580x167 - Čtvrtý host: Danné Ojeda

Danné Ojeda ve své tvorbě kom­bi­nuje umění, komu­ni­kační design a teo­rii. Ve své kre­a­tivní práci se sou­středí zejména na design knih a umě­lec­kých výstav. Pou­žívá jed­no­du­ché gra­fické prvky, ráda vyu­žívá k ilu­stro­vání papír. Danné působí jako člen redakční rady časo­pisu Jour­nal of Design, který vydává ico-D (Ico­grada) a od roku 2008 také jako Assistant Pro­fes­sor na School of Art, Design & Media na Nanyang Tech­no­lo­gi­cal Uni­ver­sity v Sin­ga­poru. V sou­časné době je dok­to­rand­kou pro­gramu „PhdArts“ nizo­zem­ských uni­ver­zit v Lei­denu a v Haagu. Danné se účast­nila post­gra­du­ál­ního stu­dij­ního pro­gramu UNESCOna Jan van Eyck Aca­demy v Maast­richtu. Za svou práci zís­kala řadu mezi­ná­rod­ních desig­nér­ských oce­nění, jako je Red Dot 2010, na Sin­ga­pore Design Awards 2012 nebo ARTBOOKS WANTED 2013. Danné má nizo­zem­ské a kubán­ské občanství.

Před­nášky budou v ang­lič­tině s tlu­mo­če­ním do češtiny; vstup na před­nášky je zdarma.

 

Cyk­lus de.sign je spo­leč­ným pro­jek­tem Goethe Insti­tutu, Insti­tutu Cervan­tes, Vel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ského krá­lov­ství a Vel­vy­sla­nec­tví státu Izrael. Zámě­rem cyklu je před­sta­vit pro­střed­nic­tvím před­ná­šek českému pub­liku každý rok čtyři výrazné osob­nosti gra­fic­kého designu. Před­nášky, které se konají v Praze a dal­ších uni­ver­zit­ních měs­tech České repub­liky, se zabý­vají pro­mě­nami oboru na počátku 21. sto­letí, vzta­hem designu a umění a tím, jak mohou gra­fičtí desig­néři ovliv­ňo­vat svět. Kurá­to­rem pro­jektu je letos Lud­mila Favar­dinEdi­tion Lidu, která se zamě­řila na feno­mén sou­časné ilustrace.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
Typography Manual Rules Tips Improve Typography Futur Video 5 380x220 - Tutorial: 10 tipov pre lepšiu typografiu
pokračovanie článku

Tutorial: 10 tipov pre lepšiu typografiu

Práca s písmami patrí k častým činnostiam, ktoré sú s prácou dizajnéra späté. Preto sa určite vyplatí poznať určité pravidlá a tipy,…
cover dtp 19 380x220 - Long live the Król
pokračovanie článku

Long live the Król

Identita poľského piva sa sústredí okolo výraznéh logotypu, ktorému sekunduje limitovaná farebnosť či estetika hracích kariet.
IMG 1739 380x220 - Vyhraj knihu Polygrafická príručka
pokračovanie článku

Vyhraj knihu Polygrafická príručka

Spúšťame súťaž o knihu Polygrafická príručka z vydavateľstva Slovart. A ako sa zučastniť?
da pracovna staz 03 380x220 - DOUBLE ATELIER hľadá stážistu
pokračovanie článku

DOUBLE ATELIER hľadá stážistu

Ak sa chceš byť náš stážista, pošli nám na info@doubleatelier.sk svoj životopis a portfólio a napíš nám, prečo by si…