Čtvrtý host: Danné Ojeda

Posled­ním hos­tem před­náš­ko­vého cyklu de.sign bude Danné Ojeda, nizozemsko-kubánská ilu­strá­torka, která vystoupí 10. lis­to­padu v 11.00 na Fakultě designu a umění Ladi­slava Sut­nara v Plzni a 11. lis­to­padu 2015 od 19 hodin v Insti­tutu Cervan­tes v Praze.

wordpress-header2015b

Danné Ojeda ve své tvorbě kom­bi­nuje umění, komu­ni­kační design a teo­rii. Ve své kre­a­tivní práci se sou­středí zejména na design knih a umě­lec­kých výstav. Pou­žívá jed­no­du­ché gra­fické prvky, ráda vyu­žívá k ilu­stro­vání papír. Danné působí jako člen redakční rady časo­pisu Jour­nal of Design, který vydává ico-D (Ico­grada) a od roku 2008 také jako Assistant Pro­fes­sor na School of Art, Design & Media na Nanyang Tech­no­lo­gi­cal Uni­ver­sity v Sin­ga­poru. V sou­časné době je dok­to­rand­kou pro­gramu „PhdArts“ nizo­zem­ských uni­ver­zit v Lei­denu a v Haagu. Danné se účast­nila post­gra­du­ál­ního stu­dij­ního pro­gramu UNESCOna Jan van Eyck Aca­demy v Maast­richtu. Za svou práci zís­kala řadu mezi­ná­rod­ních desig­nér­ských oce­nění, jako je Red Dot 2010, na Sin­ga­pore Design Awards 2012 nebo ARTBOOKS WANTED 2013. Danné má nizo­zem­ské a kubán­ské občanství.

Před­nášky budou v ang­lič­tině s tlu­mo­če­ním do češtiny; vstup na před­nášky je zdarma.

 

Cyk­lus de.sign je spo­leč­ným pro­jek­tem Goethe Insti­tutu, Insti­tutu Cervan­tes, Vel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ského krá­lov­ství a Vel­vy­sla­nec­tví státu Izrael. Zámě­rem cyklu je před­sta­vit pro­střed­nic­tvím před­ná­šek českému pub­liku každý rok čtyři výrazné osob­nosti gra­fic­kého designu. Před­nášky, které se konají v Praze a dal­ších uni­ver­zit­ních měs­tech České repub­liky, se zabý­vají pro­mě­nami oboru na počátku 21. sto­letí, vzta­hem designu a umění a tím, jak mohou gra­fičtí desig­néři ovliv­ňo­vat svět. Kurá­to­rem pro­jektu je letos Lud­mila Favar­dinEdi­tion Lidu, která se zamě­řila na feno­mén sou­časné ilustrace.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Monster Bundle 250+ Fonts

Nepotrebujete vo fontoch CE znaky? Tak skúste bundle obsahujúci množstvo zaujímavých desktopových aj webových fontov. Monster Bundle 250+ Fonts