Toormix v Praze a Ústí nad Labem

24. a 25. září 2013 pro­běhne pod­zimní pokra­čování před­náš­ko­vého cyklu de.sign. Do Prahy a do Ústí nad Labem při­je­dou zástupci španěl­ského stu­dia Toor­mix: 24. září od 19.00 v Insti­tutu Cervan­tes v Praze25. září od 18.00 v Inku­bá­toru Před­lice v Ústí nad Labem.


Zakla­da­telé stu­dia Oriol Armen­gou a Ferran Mitjans se s pub­li­kem podělí nejen o ukázky někte­rých prací, ale pře­de­vším před­staví loni ote­vřený ate­liér, jakýsi para­lelní pro­stor ori­en­to­vaný na výzkum, pře­mýš­lení a vlastní pro­jekty. Pre­zen­tace ponese název Toor­mix thin­king.

1238798_637690239604533_886201063_n

Toor­mix je kre­a­tivní stu­dio, které v roce 2000 v Bar­ce­loně zalo­žili Oriol Armen­gou a Ferran Mitjans. Spe­ci­a­li­zují se na design a identitu zna­ček, ve své práci se snaží udr­žet jas­nou stra­te­gic­kou a kon­cep­tu­ální vizi a vždy hle­dat ino­va­tivní pří­stupy. Mezi kli­enty Toor­mix pat­řily spo­leč­nosti jako Desi­gual, Cam­per, The Spain-USA Foun­dation, H10 Hotels, Bar­ce­lona Cen­tre de Dis­seny, španěl­ské minis­ter­stvo kul­tury, měst­ská rada Bar­ce­lony, L’Auditori nebo šéfku­chař José And­rés.

Institut Cervantes, 24. září 2013, 19.00
Na Rybníčku 6, Praha 2

Přednáška bude ve španělštině, tlumočení do češtiny je zajištěno. Úvodní slovo a dotazy publika v češtině budou naopak tlumočeny do 
španělštiny.

Inkubátor Předlice v Ústí nad Labem, 25. září 2013, 18.00
budova SCHIFR-AC, s. r. o.
(areál Severočeské armaturky, 1. patro),
Jateční 1588/49, Ústí nad Labem
Přednáška bude v angličtině a nebude tlumočena.

Vstup zdarma. Přijďte včas, kapacita sálu je omezena, rezervace místa není možná.

Cyklus de.sign bude pokračovat v říjnu roku 2013 v Praze a v Brně přednáškou Maureen Mooren z Nizozemska.

www.facebook.com/design.pro.21.stoleti/events

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Beer by Netflix (studentský projekt)

Jedná se o univerzitní projekt, kdy zadáním bylo vybrat značku a navrhnout obal pro jedlý produkt, který by mohla značka…
pokračovanie článku

Praxe designera: cenotvorba

Doporučených postupů, jak adekvátně stanovit cenu za svou službu, je celá řada. Teorii ale nechme stranou.