Soutěž o vytvoření loga projektu Živý Zlín

ředmět jednokolové soutěže je vytvoření návrhu loga projektu Živý Zlín. Logo by mělo být jednoduché, originální, srozumitelné, nezaměnitelné a nadčasové. Vítaným, ale ne nezbytným prvkem loga, je návaznost na loga projektů Živé náměstí a Živé (nejen) náměstí.  Logo by mělo mít podobu vhodnou k jednotné prezentaci projektu na tiskových materiálech, reklamních a upomínkových předmětech, vizitkách, webových prezentacích apod.

Účastníci soutěže:

Soutěž je vyhlášená jako veřejná jednokolová. Účastnit se jí mohou fyzické i právnické osoby, které řádně vyplní přihlášku a splní podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni členové hodnotící komise.

Podmínky soutěže:

  1. Soutěžící předloží vyhlašovateli nejvýše 3 samostatné soutěžní návrhy loga  ve formátu A4 v barevném a černobílém provedení.
  2. Ke každému návrhu soutěžící přiloží krátký popis vč. filosofie díla.
  3. Návrhy soutěžících nesmí být číslovány ani autorsky označeny. Označení provede vyhlašovatel soutěže podle pořadí, v jakém budou soutěžní návrhy vyhlašovateli doručeny.
  4. Návrhy budou předloženy také v elektronické podobě v jednom z uvedených formátů (PDF, JPEG, TIFF) v tiskové kvalitě odpovídající předloženým návrhům v papírové podobě tak, aby všechny návrhy soutěžícího byly na jednom označeném nosiči CD/DVD nebo flash.
  5. Logo musí splňovat náležitosti, aby mohlo být chráněno ochrannou známkou. Autoři návrhů musí být výhradními držiteli veškerých autorských práv k soutěžním návrhům.
  6. Návrhy včetně řádně vyplněné a podepsané přihlášky budou doručeny osobně nebo poštou na adresu Městské divadlo Zlín, třída T. Bati 4091/32, Zlín 761 87, v uzavřené obálce označené „SOUTĚŽ – LOGO – NEOTVÍRAT“ nejpozději do 31. března
  7. Soutěžící svým podpisem na přihlášce dávají najevo svůj souhlas s podmínkami soutěže a s bezplatným publikováním soutěžních prací. Tímto nejsou dotčená autorská práva soutěžícího k jeho dílu.
  8. Ze soutěže budou vyloučeny návrhy, které nesplní podmínky zadání.
  9. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodů ukončit a nevybrat žádný ze soutěžních návrhů k realizaci.
  10. Zrušením soutěže nevzniká soutěžícímu nárok na náhradu vzniklé škody.

Hodnocení soutěžních návrhů:

Hodnotící komise byla jmenována v tomto složení:
MgA. Bohuslav Stránský, vedoucí ateliéru Digitální design na FMK UTB, MgA. Václav Skácel, pedagog FMK UTB, MgA. Petr Michálek, ředitel Městského divadla Zlín, Ondřej Běták, radní SMZ, Dalibor Stříbný, radní SMZ

Návrhy splňující podmínky soutěže administrátor označí a předloží hodnotící komisi. Z těchto návrhů hodnotící komise vybere nejvýše 10 nejzdařilejších návrhů. Hodnotící komise sestaví pořadí návrhů.

Hodnocena bude zejména celková výtvarná úroveň řešení, originalita, nadčasovost, jednoduchost, srozumitelnost návrhu a také jeho spojitost s projektem. Pro zajištění objektivity hodnocení budou po celou dobu soutěže, tj. až do konečného rozhodnutí, návrhy posuzovány jako anonymní. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 22. dubna 2016 na akci Přidejte se k nám. Účastníci soutěže budou o výsledku písemně informováni. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách www.zlin.eu

Náklady soutěžících:

Náklady, které vzniky soutěžícím v souvislosti s účastí v soutěži, nese soutěžící. Odměnu ve výši 20 tisíc korun vč. DPH obdrží autor, jehož návrh bude hodnotící komisí vybrán k realizaci. Podmínkou poskytnutí odměny je uzavření licenční smlouvy podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právu souvisejícím s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Touto smlouvou autor vybraného návrhu postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití loga a logotypu.

Logomanuál:

Autor vítězného návrhu se zavazuje před vyplacením odměny dodat kompletní návrh loga (logomanuál).

Kontaktní osoba: Anna Ambrozová

Součástí přihlášky do soutěže musí být jméno soutěžícího, datum narození, kontaktní údaje, věta: „Přihlašuji se do soutěže navytvoření loga projektu Živý Zlín,“ podpis.

zdroj: www.zlin.eu/nastupce-ziveho-nejen-namesti-startuje-navrhnete-logo-aktuality-2900.html

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

3D fade out efekt pre PS zadarmo!

Dnes pre vás máme tip v podobe Photoshop efektu, s ktorým môžete rýchlo a jednoducho vytvárať takéto 3D typo.