Octavio Pardo

Zveme vás na zahá­jení pod­zimní části před­náš­ko­vého cyklu de.sign, která se usku­teční 12. lis­to­padu v Brně a 13. lis­to­padu v Praze. Třetí letošní před­nášku bude mít španěl­ský typo­graf a desig­nér Octa­vio Pardo.

Octa­vio Pardo je mladý španěl­ský typo­graf a desig­nér, který již za svou práci stihl zís­kat řadu mezi­ná­rod­ních oce­nění. Octa­vio žije ve městě Pamplona a pra­cuje pro kli­enty jako nadace „La Caixa“ Foun­dation, FC Bar­ce­lona nebo pro Gene­ra­li­tat de Cata­lunya. V roce 2010 absol­vo­val obor tvorby písma na pres­tižní Uni­ver­sitě v Rea­dingu. Desig­né­rovy práce můžete najít na webu www.octaviopardo.com.

Octa­vio se věnuje řadě oblastí gra­fic­kého designu, od cor­po­rate iden­tity přes let­te­ring po tvorbu písem; spo­lu­pra­cuje napří­klad s písmo­lij­nou Type­To­ge­ther. Záro­veň je aktivní i jako před­ná­še­jící nebo vedoucí typo­gra­fic­kých workshopů, kte­rých absol­vo­val již více než dvacet.

Octa­vio Pardo vystoupí 12. lis­to­padu v Brně na Fakultě výtvar­ných umění VUT v Brněv Plzni a o den poz­ději 12. lis­to­padu v Praze v Insti­tutu Cervan­tes. Praž­ská před­náška bude ve španěl­štině s tlu­mo­če­ním do češtiny, brněn­ská bude v ang­lič­tině bez pře­kladu; vstup na před­nášky je zdarma.

Cyk­lus de.sign je spo­leč­ným pro­jek­tem Goethe Insti­tutu, Insti­tutu Cervan­tes, Vel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ského krá­lov­ství a Vel­vy­sla­nec­tví státu Izrael. je před­sta­vit pro­střed­nic­tvím před­ná­šek českému pub­liku každý rok čtyři výrazné osob­nosti gra­fic­kého designu. Před­nášky, které se konají v Praze a dal­ších uni­ver­zit­ních měs­tech České repub­liky, se zabý­vají pro­mě­nami oboru na počátku 21. století, vzta­hem designu a umění a tím, jak mohou gra­fičtí desig­néři ovliv­ňo­vat svět. Kurá­to­rem pro­jektu je gra­fické desig­nér Filip Blažek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Pozrite si grafiky Čiernych dier na jednom mieste

Všetkých 189 motívov si už 4. februára budete môcť prezrieť v rámci novej výstavy. Tú nájdete v aukčnej sieni SOGA v Bratislave.…
pokračovanie článku

Stiahnite si zadarmo písmo Monthego

Bezpätkové písmo s kontrastnými proporciami môžete využiť pri brandingu aj ďalších typoch projektov.
pokračovanie článku

Renesancia fotografie 19. storočia

Výskum / vzdelávanie / experiment Miesto: Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4, Bratislava Otvorené utorok – nedeľa od 13:00…