Octavio Pardo

Zveme vás na zahá­jení pod­zimní části před­náš­ko­vého cyklu de.sign, která se usku­teční 12. lis­to­padu v Brně a 13. lis­to­padu v Praze. Třetí letošní před­nášku bude mít španěl­ský typo­graf a desig­nér Octa­vio Pardo.

Octa­vio Pardo je mladý španěl­ský typo­graf a desig­nér, který již za svou práci stihl zís­kat řadu mezi­ná­rod­ních oce­nění. Octa­vio žije ve městě Pamplona a pra­cuje pro kli­enty jako nadace „La Caixa“ Foun­dation, FC Bar­ce­lona nebo pro Gene­ra­li­tat de Cata­lunya. V roce 2010 absol­vo­val obor tvorby písma na pres­tižní Uni­ver­sitě v Rea­dingu. Desig­né­rovy práce můžete najít na webu www.octaviopardo.com.

Octa­vio se věnuje řadě oblastí gra­fic­kého designu, od cor­po­rate iden­tity přes let­te­ring po tvorbu písem; spo­lu­pra­cuje napří­klad s písmo­lij­nou Type­To­ge­ther. Záro­veň je aktivní i jako před­ná­še­jící nebo vedoucí typo­gra­fic­kých workshopů, kte­rých absol­vo­val již více než dvacet.

Octa­vio Pardo vystoupí 12. lis­to­padu v Brně na Fakultě výtvar­ných umění VUT v Brněv Plzni a o den poz­ději 12. lis­to­padu v Praze v Insti­tutu Cervan­tes. Praž­ská před­náška bude ve španěl­štině s tlu­mo­če­ním do češtiny, brněn­ská bude v ang­lič­tině bez pře­kladu; vstup na před­nášky je zdarma.

Cyk­lus de.sign je spo­leč­ným pro­jek­tem Goethe Insti­tutu, Insti­tutu Cervan­tes, Vel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ského krá­lov­ství a Vel­vy­sla­nec­tví státu Izrael. je před­sta­vit pro­střed­nic­tvím před­ná­šek českému pub­liku každý rok čtyři výrazné osob­nosti gra­fic­kého designu. Před­nášky, které se konají v Praze a dal­ších uni­ver­zit­ních měs­tech České repub­liky, se zabý­vají pro­mě­nami oboru na počátku 21. století, vzta­hem designu a umění a tím, jak mohou gra­fičtí desig­néři ovliv­ňo­vat svět. Kurá­to­rem pro­jektu je gra­fické desig­nér Filip Blažek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Nezmeškajte Black Friday Sale na Mr. Mockup!

Stránka, ktorá ponúka množstvo kvalitných mockupov má aktuálne skvelú ponuku – 50% zľavu na jednotlivé produkty a 75% na balíky mockupov!
pokračovanie článku

Nejnovější Font č. 180 je právě v prodeji

Na co se můžete těšit v posledním letošním čísle našeho časopisu? Kromě hlavního tématu, kterým je tentokrát CI společností s potřebami pro miminka, přineseme články a rozhovory ze světa grafického designu, fotografie nebo grafického software a věnujeme se také fotoaparátům a fotopříslušenství…