Noa Snir – de.sign⁵

Zveme vás na dru­hou před­nášku cyklu de.sign, která se usku­teční 5. května v Praze, 6. května v Ústí nad Labem a 7. května v Plzni. Hos­tem bude izra­el­ská ilu­strá­torka Noa Snir, jejíž ilu­strace jsou plné kuri­óz­ních postav a situ­ací, které Noa kreslí svým svě­žím a záro­veň ori­gi­nál­ním způsobem. 

Ter­míny a místa konání přednášek:

5. května od 19.00 – Insti­tuto Cervan­tes, Praha
6. května od 17.00 – UJEP, Ústí nad Labem
7. května od 18.30 – DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň 3

Noa Snir se naro­dila a vyrostla v Jeruza­lémě, kde absol­vo­vala Beca­le­lovu aka­de­mie umění a designu. Její práce pub­li­ko­vala celá řada respek­to­va­ných peri­o­dik, např. Anorak nebo Eina­yim Maga­zine. Její ilu­strace byly nedávno vysta­veny v Tel Avivu, New Yorku a v Ber­líně, kde Noa v sou­časné době žije a pracuje.

Cyk­lus de.sign je spo­leč­ným pro­jek­tem Goethe Insti­tutu, Insti­tutu Cervan­tes, Vel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ského krá­lov­ství a Vel­vy­sla­nec­tví státu Izrael. je před­sta­vit pro­střed­nic­tvím před­ná­šek českému pub­liku každý rok čtyři výrazné osob­nosti gra­fic­kého designu. Před­nášky, které se konají v Praze a dal­ších uni­ver­zit­ních měs­tech České repub­liky, se zabý­vají pro­mě­nami oboru na počátku 21. sto­letí, vzta­hem designu a umění a tím, jak mohou gra­fičtí desig­néři ovliv­ňo­vat svět. Kurá­to­rem pro­jektu je letos Lud­mila Favar­din z Edi­tion Lidu, která se zamě­řila na feno­mén sou­časné ilustrace.

Před­náška bude v ang­lič­tině (v Praze s tlu­mo­če­ním do češtiny); vstup na před­nášky je zdarma.

www.de-sign.info

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Mockup mikiny zadarmo!

Dnes pre vás máme tip na mockup, vďaka ktorému môžete prezentovať svoje návrhy dizajnov oblečenia – konkrétne mikín…
pokračovanie článku

2017 Creative Design Bundle so zľavou 91%!

Portál Creative Bloq dal dohromady rozsiahlu kolekciu dizajnových assetov, ktoré sa môžu hodiť v novom roku 2017. Pozrite sa,…
pokračovanie článku

Vernisáž výstavy z cyklu Dvojice/Couples

Eva Tkáčiková + Samuel Čarnoký sobota, 6. 12. 2014 o 16.00 v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi Výstava potrvá do 28. 2. 2015