Noa Snir – de.sign⁵

Zveme vás na dru­hou před­nášku cyklu de.sign, která se usku­teční 5. května v Praze, 6. května v Ústí nad Labem a 7. května v Plzni. Hos­tem bude izra­el­ská ilu­strá­torka Noa Snir, jejíž ilu­strace jsou plné kuri­óz­ních postav a situ­ací, které Noa kreslí svým svě­žím a záro­veň ori­gi­nál­ním způsobem. 

Ter­míny a místa konání přednášek:

5. května od 19.00 – Insti­tuto Cervan­tes, Praha
6. května od 17.00 – UJEP, Ústí nad Labem
7. května od 18.30 – DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň 3

Noa Snir se naro­dila a vyrostla v Jeruza­lémě, kde absol­vo­vala Beca­le­lovu aka­de­mie umění a designu. Její práce pub­li­ko­vala celá řada respek­to­va­ných peri­o­dik, např. Anorak nebo Eina­yim Maga­zine. Její ilu­strace byly nedávno vysta­veny v Tel Avivu, New Yorku a v Ber­líně, kde Noa v sou­časné době žije a pracuje.

Cyk­lus de.sign je spo­leč­ným pro­jek­tem Goethe Insti­tutu, Insti­tutu Cervan­tes, Vel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ského krá­lov­ství a Vel­vy­sla­nec­tví státu Izrael. je před­sta­vit pro­střed­nic­tvím před­ná­šek českému pub­liku každý rok čtyři výrazné osob­nosti gra­fic­kého designu. Před­nášky, které se konají v Praze a dal­ších uni­ver­zit­ních měs­tech České repub­liky, se zabý­vají pro­mě­nami oboru na počátku 21. sto­letí, vzta­hem designu a umění a tím, jak mohou gra­fičtí desig­néři ovliv­ňo­vat svět. Kurá­to­rem pro­jektu je letos Lud­mila Favar­din z Edi­tion Lidu, která se zamě­řila na feno­mén sou­časné ilustrace.

Před­náška bude v ang­lič­tině (v Praze s tlu­mo­če­ním do češtiny); vstup na před­nášky je zdarma.

www.de-sign.info

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Články, ktoré by sa vám mohli páčiť
pokračovanie článku

Freehand UI Kit zadarmo

Zaujímavý UI Kit určený pre náčrty vašich aplikácií.
pokračovanie článku

Séria záberov pracovného stola zadarmo!

Dnes pre vás máme tip na sadu fotografií, ktoré zachytávajú pracovný stôl v minimalistickom duchu. Využiť ich môžete na…