A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X

Sans serif

Písmo, ktorého znaky neobsahujú pätky. Príklad za všetky – Helvetica. Viac sa hodí do headlineov, než na bloky textu. Ako prvý ho navrhol William Caslon IV v roku 1816, s oficiálnym označením „English Egyptian“. Taktiež sa nazýva aj „Gothic“ v Spojených štátoch a „Grotesque“ v Európe.

Screen font

Druh písma, ktoré sa využíva na texty veľkých rozmerov, častokrát obrazovkovej veľkosti (screen, resp. display size – odtiaľ screen font). Tieto fonty sú tvorené ako bitmapy v rovnakom rozlíšení ako monitor.

Script

Jednotlivé písmená takéhoto typu písma sú spojené. Nejde pritom o kurzívu, kedy znaky nie sú prepojené. Pri scripte si treba uvedomiť, že jeho čitateľnosť nepatrí k najlepším a preto je lepšie využívať ho na skutočne minimálne množstvo textu – ideálne párriadkové pasáže. Pôvodné scripty boli vytvorené v šestnástom storočí a vychádzali z ručne písanej kurzívy.

Serif

Malé, zakončujúce ťahy na okrajových častiach znakov písma. Vďaka nim sa takéto fonty využívajú prevažne pri blokoch textu, pretože práve tieto prvky dokážu viesť čitateľov zrak po riadkoch.

Serif type

Písmo, ktoré obsahuje serify na zakončeniach znakov. Napríklad Times New Roman.

Set-width

Šírka písmena a priestoru, ktorý ho tesne obopína. Tento priestor pomáha definovať umiestnenie riadku textu v celom bloku. Niektoré programy majú funkciu, ktorá umožňuje bližšie nastaviť túto hodnotu.

Sidebars

Texty na okrajoch dokumentu, ktoré obsahujú o materiáloch, ktoré sa hlavného textu týkajú, ale nie sú jeho priamou súčasťou.

Slant

Označuje uhol znakov daného písma. Na základe tejto špecifikácie rozlišujeme italic (s náklonom) a roman (bez náklonu).

Slug

Riadok textu vytvorený z jedného kusu kovového odliatku v linotype. Môže označovať i kovové pásy vkladané medzi riadky pri letterpress tlači, čím sa vytvoria medzery medzi  riadkami známe ako „leading“.

Soft font

Písmo, ktoré sa nachádza na harddisku počítača a je odoslané do tlačiarne v prípade potreby.

Spacing

Množstvo nevyužitého priestoru, ktorý existuje medzi slovami, písmenami a riadkami textu. Poskytuje možnosť ako sa vyhnúť presahom a zvýšiť celkovú čitateľnosť textu. Môže byť pevné alebo proporčné. V pevnom, ako napríklad v prípade písma Courier, má každý znak rovnakú šírku. V proporčnom má zase každý znak rôznu šírku.

Spread

Tento pojem označuje protiľahlé strany – párne vľavo (verso) a nepárne na pravej strane (recto).

Spur

Zakončujúci ťah na určitom znaku. Ako napríklad ten horizontálny na písmene „G“.

Square serif

Pôvodne vytvorený ešte v devätnástom storočí. Písma tohto typu majú pätky štvorcového tvaru. Zvykne sa nazývať aj „slab serif“ či „Egyptian“.

Standoff

Vzdialenosť medzi okrajom grafiky a jej hranice. Určuje ako blízko bude okolo nej obtekať text.

Stem

Zvislá časť určitého znaku.

Stet

Korektorská značka, ktorá sa znamená, že ňou označené slovo či úsek textu, ktorý bol pôvodne určený na zmazaný, resp. vynechaný, má naopak zostať. V Korektúre sa takéto časť textu označuje práve slovom „stet“.

Stress

Vertikálny, horizontálny alebo diagonálny dôraz na ťah v určitom písmene.

Stretched text

Rozšírenie samotných znakov písma, nie medziznakových medzier medzi nimi.

Style

Súbor informácií o formátovaní, ktoré sú použité v rámci odseku a slúžia na jeho preformátovanie podľa týchto špecifikácií.

Style sheet

Zoznam všetkých štýlov, ktoré boli použité v určitej publikácii.

Subhead

Ide o podtitulok, ktorý sa spravidla nachádza pod hlavným headlineom a býva o niečo menší, než tento hlavný nadpis. Pojmom „subhead“ sa môže označovať aj krátky titulok v rámci dlhého bloku textu, ktorý slúži na jeho optické predelenie. Rovnako býva veľkostne odlíšený (zvyčajne väčší ako zvyšok textu).

Substrate

Materiál, z ktorého je vyrobený nosič komunikátu (napr. kameň, papier, pergamen, mramor a i.)

Swash capitals

Veľké písmená, ktoré majú pridané ozdobné prvky. Pôvodne boli navrhnuté pre použitie s kurzívou.