A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X

Paragraph tags

Označenia štýlov v konkrétnom textovom dokumente, ktoré zostanú zachované po vložení súboru do Pagemaker dokumentu.

Pica

Jednotka veľkosti, ktorá sa rovná jednej šestine palca. Jedna pica má dvanásť bodov. Jeden palec je 6 jednotiek pica, resp. 72 bodov.

Pictography

Symbol znázorňujúci určitý objekt (podstatné meno).

Pitch

Označuje množstvo vodorovného priestoru použitého pre každé písmeno fontu s fixnou šírkou. Vyjadruje sa bežne v jednotkách znak na palec (charakters per inch, CPI). 10 jednotiek CPI sa rovná 12 bodom, 12 jednotiek CPI sa rovná 10 bodom a 15 jednotiek CPI sa rovná 8 bodom.

Pixel

Pod touto notoricky známym pojmom sa skrýva skratka „picture element“. Ide o štvorcové body, ktoré sú najmenšími jednotkami, ktoré možno na obrazovke vidieť. Akýkoľvek vizuálny vnem je možný vďaka striedavému „vypínaniu a zapínaniu“ pixelov.

Point

Jednotka veľkosti, ktorou obvykle meriame veľkosť písma. Je to približne 1/72“ (0,013837 palca).

Point size

Výška písma. Základný systém merania veľkosti písiem bol vytvorený Pierrom Fournier le Jeuneom v roku 1737. V období tlače z kovových foriem bola táto jednotka počítaná ako celkový počet bodov vo výške formy, vrátane horného a dolného okraja znaku.

PostScript

Popisný jazyk stránok Adobe System. Softvér ako napr. Macromedia FreeHand či Adobe Illustrator využívajú tento jazyk pre tvorbu komplexných stránok, textov a grafiky. PostScript je následne odoslaný do tlačiarne.

Printer Font

Písmo, ktoré je možné stiahnuť do tlačiarne, kde je potom uložené v pamäti či na pevnom disku.

Proportional spacing

Druh medziznakových medzier, ktoré sa pri jednotlivých znakoch líšia.

Proportionally spaced type

Font, ktorého znaky majú rozdielnu šírku v závislosti od prvkov konkrétneho písmena. Ide o protiklad tzv. „monospaced type“.

Pull quotes

Krátke výňatky z celkového textu, ktoré sú zväčšené alebo aj oddelené od zvyšku článku čiarami či rámikmi. Slúžia na zdôraznenie kľúčovej myšlienky.